Skip to main content

સ્વસ્તિક

ધ્વપ્તિ અને તે મત્ર અટલ મ્યુમિત્રા a a gવા વિદ્યા એ ભારતીય સેને કૃતિનું એક અજોડ પ્રતીક છે , કાર્યના મારે ભમાં બાધ ' / / - એક મંત્ર બોલે છે અન તે કે Mfa = દ્રો શ્રવI .A = n s a rના પ્રષ્ટિનમ વત ની ચૂEqfg મડાન કાતિવાળા ઇદ્ર ને મારું કલ્યાણ કરા , વિશ્વના શા .બમા કયામ નોધો .જે મનુ હધિયારે અતુટ છે આવા ગરડ બ કરો ખૂ + + પતિ અમારું મ ળ કરો .' વિશ્વના જ્ઞાનસ્વરૂપ પૃપાદ41 ગવા ગર ' ભગવાન ' અમારું માથું / રજા વઈ છે .- 2 / નુકની , જ ) ના ચાર મા પાતાના ગ્રંથની શ3માન ન વાડમયીન પૂજન કરતા ના , મા સામાન્ય માણસને શક્ય નથી |કોઇ પણ કાર્ય નિવેદન પૂરું થાય નવી ઇરછા હોય તો કાઇ .' મુગલી કરવું જાઈએ સકતે નામિડન્વના મહાકવિમા પોતાના શો માલના અકે લોક તંખીને મ તેલમૂતિ ( મેગવાનનું વાડમયીન પુજન , પરંતુ આવા પ્રકારની 7ોકરે ચના કરવી એ સામાન્ય માણસ ષિઓએ નમનું એક ચિત્ર આપ્યું અને તું ચિત્ર એટલે સ્વસ્તિક , અભણ માછી ચૂંટણી વખત જે મ નિશાની જાઇને પોતાનો મતઆપે છે તેમ સામાન્ય સી . સ્વસ્તિકના પ્રતીક દ્વારા પોતાના કાર્યનું માંગલ્ય વાછે છે . દહયા બધ Aી સમજાવ તરફ માર સ્વસ્તિક શબ્' મુ + મમ્ ' ધાતુમાંથી બનેલા છે . ' ગુ ' એટલ સારું , કલ્યાગમય મગલ અને ' H ' એટલે સત્તા , અસ્તિત્વ સ્વસ્તિ અટલ કલ્યાણની સત્તા , માંગલ્યનું અસ્તિત્વ અને તેનું પ્રતીક એટલે સ્વસ્તિક , જ્યાં જ્યાં શ્રી છે , શોભા છે , સુસવાદ છે ; પ્રમ, ઉલ્લાસ , જીવનનું ઔદાર્ય અને વ્યવહારનું સૌહાર્દ દેખાય છે ત્યાં ત્યાં સ્વસ્તિ ભાવના રહેલી જ છે . સ્વસ્તિ ભાવનામાં જ માનવનો તેમજ વિશ્વના વિકાસ રહેલો છે .1 2 તકને મુળ નાક ના ..બા અને બના પર 1 લી લાબી ની જી ની ૪ ના વળ નાક 41ની .' \ મી લીટી ને જ પાતળેિ મનું સુચન કરે છે .1 ( ૧ની ' ફક ' ily 5ળ કાર 1 ના ' ના એ [ શ્વના વિસ્તાર , , ના જ ના 11 નિમો ' | અન ૬ વાન પોતાની શક્તિ ખર્ચે તના દો એ વી મૂળ સ્વ - નાકના માળાથે છે . એકમવ અને અદ્રિતીપ બ્રધિ I | |- ને વાત સ્વરકની ' બી અને આ ! ! લીટી સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે તે મૂળ - વનિત જ ક્રોસ રૂ૫ ' જ પત [ k [ hપન (ાકાની ઉપાસનામા જાવા નાના પર થી એ વાત પર થાય છે કે ક્રોસમાથી સ્વસ્તિક નિમાં 1 થવું અમ મન ન કે' પના છે . સ્વસ્તિકની નિમિતિ કાના કામે પૂર્વ ધારા ના ઘલાના પૂમયા નાના ગ્રથની શપ 1 પૂજન કરતા હતા • સને શક્ય નથી , " કે , અભણ માણવા સામાન્ય સ્ત્રી પુરુષ - નાર , ધામ વરિતની ચાર મુજાખી - મેટલ ન ગવાન ના ચાર દાઘ બનવાન _ | ડાતાના ચાર કડાથથી ચારે દિશાનું પાલન કરે છે . વાનના ચાર હાથમન સાપ કરના ! ) તમજ ચારે દિશામાં મન મારા કાર્યક્ષેત્રનું સૂચન કરે છે અમર કોરામાં લખ્યું છે કે ' wifણ મા ' પ ' સ્વસ્તિક અટલ બધી બા થી બધી રીતે વા ' બધાનું ' બધી રીત ભલું થાના મવા ના પ્રતીકનો ભાવ છે . બધાનું કહ્યા I ' , આ વિશાળ દિલની નિશાની છે ; પરંતુ બધાનુ જ મળલ થાય એમ કવ બો કે ન થવાય ની , એન માટે માનવ તિરપીલ બનવા જોઇએ . આ રીતે વિચારતા ' frઇને મન તો મારે શુદા ' એ કહેવતનું મન્વ સ્વસ્તિક સંકેતથી સમજાવે છે.સ્વનિકની ' ડાભી રેખા ભગવાન મારી જોડે ઊભા છે નનું સુચન કરે છે .અને આડી રેખા મારે ભગવાનના કામ માટે વિશ્રામાં ફરી વળવાનું છે ન ત૨ફ મારું ધ્યાન દોરે છે .ઘણા વિદ્વાનો સ્વસ્તિકમાં દેશ અને કાળનો મિલન વાગ જુએ છે , સ્વસ્તિકનુ મ મબિંદુ એ દેશ અને કાળનું મિલનબિંદુ છે .દેશ અને કાળ એ સાપેક્ષ તો છે , મા માની પાસે પહોંચનાર મનુષ્યને દેશકાળના બંધના નડતા નથી .દેશકાલાતીત આનદ તે જ ખરો આનદ ;જેની અનુભૂતિ માણસને સમાધિની અોમાં શક્ય છે .સ્વસ્તિકનું મધ્યબિંદુ એ વિષ્ણુ ભગવાનનું નાભિકમી બ્રહ્માનું સ્થાન છે .એ ઉપરથી એવું પણ અનુમાન થઈ શકે કે સ્વસ્તિક એ સજનનું પણ બની છે .સ્વસ્તિકની પાછળ એક યા બીજી રીત માલખ્ય સદભાવનો માપની છે .વિવાહ પ્રસંગે પણ સાથિયાનું ખૂબ જ માન્ય છે , પરણનાર વરવધૂનું મારું વન સર્વેસરકૃતિ પૂજન રાઈ તે માટે બન - ને પોતાની દૃષ્ટિ તે મ લ થલ |સ્વસ્તિક પર 1 માગwત શિાને પ ' |પછીના દિવસે સ્વસ્તિક કરેલા વસ્ત્ર પર જ તેનો હેતુ જીવનમાં બાળ ન્ને સ્વસ્તિકક્ષમ પ્રાપ્ત થાય એ જ છે , [ uપજનાનો ફરી સપો ન થાય તે માટે પણ સ્વસ્તિકની પૂજા કરવાની પ્રધા છે પ્રચલિત છે .દિવાળીના દિવસે ચોપડાપૂજન કરી તેમાં કુમકુમ સાથિયા કાન , પગ નવું વર્ષ સૌભાગ્યસંપન્ન , સમૃદ્ધ અને માલિક બનો ' એ જ મા સ્તક પર સ્થિર કરવી જા ' , ” ર સુવાડવામાં અાવે છે .જ છે .વિખૂટ પતા કરવાની પ્રથા કેટલક ઠેકાણે છે .તમા કમકમ સાથિયા કાઢવા પાળ બના એ જ ભાવ રહેલા છે .સર્જના નારિક સ્વસ્તિક એ શાતિ , સમૃદ્ધિ અને મા વ્યનું પ્રતીક હોવાથી કેટલીક સૌભાગ આખા ચાતુમાસમાં સ્વસ્તિક વ્રત કરે છે .આ વ્રતમાં રોજ સ્વસ્તિક કાઠી : કરવાની રીય છે .ચાતુમાસમાં મંદિરમાં ભગવાનની પાસે સાથિયો અને શાળી કાટુનાર રહીન વૈધ વેના ભધ રેતા નથી , એવું પદ્મપુરાણમાં કહ્યું છે |ઘરના બાર |પાસ નો સાથિયા કરે છે તેની પાછળ પણ આ જ મા છે .બારણા પર સ્વસ્તિકનું ચિત્ર ચીતરીન બડે ના ભાવનાપૂર્વક ઇશ્વર પાસે મા છે કે પ્રભુ મારા ઘરમાં જે કઈ ખન્ન , વસ્ત્ર ઇત્યાદિ વૈભવ આવે તે પવિત્ર રહેતા દો .અનર્થથી મેળવેલો વૈભવ પ ' જીવનમાં એનર્થ સર્જે છે .બહારથી હસતુ પણ અંદરથી રડતું જીવન મને માન્ય નથી ભારતીય નારી - ની આ મગલ ભાવનાનું મૃનિંમત પ્રતીક એટલે સ્વસ્તિક .' કમાજનો બહુ કરતા સારા દે , A બનવા માટે મ અનવી * તો nally " વિ , તો આજનો wI * asnality is | નારિયેળ પાપ હનમ ન અનુભવ - પ્રફળ ' નું ગૌરવ | બાહ્યસૌંદર્ય તુ ધારે તો પોત | બ્રાહમ લિંકન = jતાની બાધ કે તમારતીય શિડપકળામાં પણ સ્વસ્તિક ગૌરવપૂર્ણ સ્થાન મેળવ્યું છે . ભારતના મોટા ભાગના મંદિરોમાં સ્વસ્તિક આકારનો શિ૯પાવિષ્કાર જોવા મળશે . ફકત ભારતમાં જ નડને પણ વિશ્વના ઘણા દેશોમાં પ્રાચીન કાળથી સ્વસ્તિકનું મહત્ત્વ પ્રસ્થપિત થયું છે . જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ પણ સ્વસ્તિકને પૂજય માન્યું છે . ટૂંકમાં રવસ્તિક એટલે કલ્યાણનું કાવ્ય , સર્વદિશાઓની સૌરભ , માનવી પુરુષાર્થનું પ્રરક બળ , સર્જનહારની સહાયનું સૂચન , દેશ અને કાળનું સુભગ સંમિલન ' શાતિના સ્થાપક તેમજ સમૃદ્ધિના સંવર્ધક સાથિયા આપણને સંદેશ આપે છે કે, થતા તે કુત્તે પાર્વ કર્વમૃતવમીનમાં મમતૃણના પુષ કર્વામુકયા જ્ઞિ / / ( શ્રીમદ્ ભાગવત ) ' કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે હૃદયમાં કશો પણ કુભાવ નથી રહેતો ત્યારે જીવનની બધી જ દિશાઓ મગળમય બની જાય છે . 

Comments

Popular posts from this blog

Sankrachary

G
guru-disciple paramparas1 of India are like malas2 strung with gems;each jewel is precious and invaluable.Still, some shine with an attention-commanding splendor.Sri Adi Sankaracarya was such a diamond.Sri Sankara's accomplishments were many, but he is singledoutbecausehisbrilliant commentaries on the prasthana-trayam—upanishads, the Bhagavad-Gita and the Brahma Sutras—crystallized the Advaita Vedanta Darsanam3 forever, establishing it as the ultimate Indian schools of thought.His various opponents—including the Purva Mimamsakas, who professedthat theVedas'primeteaching was the performance of rituals for the attainment of heaven and otherworldly splendor—were knocked flat, as Sankara laid bare the defects of their philosophies with his one-two punchof scriptural authority and logic.As per tradition, once defeatedby Sankara,they becamehis disciples. 
his commentaries on the prasthana-trayam have been translated into dozens of languages and are today studied throughout the world…

Dashera

यह एक निर्विवाद घटना है जहां जीत की आवाज सुनी जाती है जहां मानव प्रयास और भगवान की अवरोही कृपा पाई जाती है। मनुष्य के लिए थांग की शक्ति प्राप्त करना काफी स्वाभाविक है। भारतीय त्योहार वीरता की पूजा है, वीरता के उपासक हैं, उन्होंने व्यक्ति के लिए दशहरा मनाया और | हां। हमारे दुश्मन के बाद, हमारे पूर्वजों ने हमें घुसपैठ करने के बाद लड़ने के लिए तैयार नहीं किया। वे अपनी सीमाओं पर आ गए थे। इस दृष्टि से, रक्षा मंत्रालय की तुलना में वास मंत्रालय का महत्व अधिक था। इस बीमारी और दुश्मन को बह जाना चाहिए। विजय भगवान रामचंद्र के समय से प्रार्थना का प्रतीक रहा है। भगवान रामचंद्र रावण का सम्मान करने के लिए उसी दिन रवाना हुए।
 रघुराजन एकमात्र व्यक्ति था जिसे शकुन पा की नौकरी करने के लिए प्रेरित किया गया था। नौ दिनों के लिए शकु को मार दिया गया था। यह रघुराज का न्याय था। कोस आश्रम के लिए गुरुदीन के रूप में चौदह करोड़ रुपये। रघुराज गर्दन के शहद को मापने वाले 'नाडा' की तरह खाली हो जाते हैं सात पीढ़ियां शर्मसार, असफल! अहमतमत ने दिया। गोब्रेन कुबेर ने शम्मी पेड़ पर बारिश का एक सुनहरा त्यौहार आयोजित…

हनुमान जयंती 2020

हनुमान जयंती 2020
 सात चिरजीवी के रूप में गिना जाता है। वोहनुमान का जन्म चैत्र सुद पूनम के दिन हुआ था। शंकर का शिवालय बिना नदी के नहीं है। इसी तरह श्रीराम का मंदिर हनुमान के बिना पूरा नहीं होता है। भक्त अक्सर इस घटना के बाद भगवान की अधूरी दृष्टि देखते हैं। भगवान राम को रावण के लका जाने के लिए एक पुल का निर्माण करना था, मा हनुमानजी ने छलांग लगाई। भक्त की महिमा हनुमान की छलांग से आती है।
पुत्राद शिष्याद पराजय :  पिता बेटे की उपलब्धि से प्रसन्न हैं, बेटे, गुरु को मेरी मृत्यु पर गर्व है; हनुमान उन महान व्यक्तियों में से एक हैं जो ध्यान करते हैं। केवल वे इसके बारे में सोचेंगे। हनुमान को हजारों वर्षों से जनता के दिलों में राम के समान सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। उत्तर कांड मा राम हनुमान को ज्ञान, धैर्य, वीरता, विनम्रता के साथ विशेषण के साथ संबोधित किया जाता है, जहां से उनकी सर्वोच्च योग्यता की सराहना की जा सकती है! जब हनुमान सीता की खोज में आए, तो श्रीराम कहते हैं, 'हनुमान मेरे ऊपर तारा अगणित उपकार है'। इस के लिये मेरा एक एक प्राण  आपिश तो भी कम पडेगा,क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारा प्यार अग्…