Skip to main content

પ્રતીક

બાપ ના કામ કૃતિક સુત્રા છે અપાકર મારે છે નારગતિમંત ધન કa E કરનારે રહે છે .પ્રતીકા વિરા પાસ નવું જ છે જબ એક કર અર્થ નેમારતા છે , એક નાનક 1 નાની અંદર વિશાળ સતામા છે .તમ પ્રત્યક પ્રતીની પાછળ બુધ્ય ભાવનાની ની જ છે .ના ભાવના જ પ્રતીને અર્થવાન સામર્થરનીલ તેમજ જ સન એ - a fી .કેમ રાતના રાવજ કાપડના એક નાનકડી ટકા જ છે , તેનું કઈ નાય નથી , પરંતુ મા કૃતિક ભાવનાની દૃષ્ટિ એ નિહાળતા નું અમૂલ્ય છે .રાતની જનતાના પ્રા શાપમાં પણ તેનું રક્ષણ કરવું જ જોઈએ .ચૂડી અને શિવા સામાન્ય હતુના જ્યારે સ્ત્રીના સૌભાગ્યના વિષય બનીને ઉભી રહે ત્યારે છળ રટે લી ભાવના , એ નાનકડી વસ્તુઓનું મૂલ્ય અનેકગણાં વધારી મુકે છે 4 પાથરને હિંદૂર લાગતા તે પથ્થર ન રહેતા વ બની પૂજાવા લાગે છે .પ્રતીક એ મૌનની ભાષા છે , શાતિનું સંગીત છે , સરકૃતિના મહિમાનું મૂરું બ છે પ્રતીકોપાસના એટલે બિંદુમાં સિંધુને જોવાની કિંમત , કા તો ગામ માં - ટન સમાવવાની શક્તિ .પ્રતીક એટલે ભાષાના અભાવમાં ભાવન અભિવ્યક્ત વાની કલા મનોક એટલે શબ્દાની ગેરહાજરીમાં વિચારને વ્યક્ત કરવાની વિઘા પ્રતીક એટલે સંકતમાં શાસ્ત્રરહસ્યને સમજાવતું અનાખુ વિજ્ઞાન .પ્રતીક એટલે જીવનમાં ઉંડાણની સાધના .આજના કાળમાં ગળાબૂડ પ્રવૃત્તિમાં ખેલા માનવનો પ્રત્યેક વ્યવહાર ઉપલકિયો થયો છે .એના હાસ્યમાં પ્રસન્નતા નથી કે નથી એના રુદનમાં દિલની સાચી વ્યથા ;નથી એની સેવામાં પ્રેમ કે નથી એની કૃતિમાં તત્પરતા ;નથી એના અભ્યાસમાં એકાગ્રતા કે નથી એની ભક્તિમાં નહલીનતા ;નથી એના સંસારમાં અનુરક્તિ કે નથી એના સંન્યાસમાં વિરક્તિ ' ટુકમા , એના જીવનમાં વિસ્તાર વધ્યો છે પણ એણે જીવનનું ઊંડાણ ખાયું છે .આ ઊંડાણ પાછું મેળવવા માનવે પ્રતીકોપાસના કરવી જોઈએ .પ્રતીકો પાછળ રહેલા દિવ્ય અર્થને સમજવા તેણે શાસ્ત્રોનું ઊંડું અધ્યયન કરવું જોઈએ , મનમંદિરમાં દીવો પ્રગટાવન એ તમજ હૃદય - સાગરનું મંથન કરવા અથાક પરિશ્રમ કરવા જાઈએપ્રતીકના માધ્યમથી માણસને સાર કૃતિક વિચારધારા સાજ .સશપમાં ઘક્ત ઘાઈ જાય છે .વિરક્ત વૃત્તિથી સંસારમાં રડી સન્વર મા પસનું વર્ણન કરવું ય ના લાલું વ્યાખ્યાન કરવાને બદલ કમળ ગામમrri ' ના 1 કરીને જે આપj કામ પની જાય .જીવન a [ મન મર્યાદાયનાનું સુચન બરા ચડજ રીતે કરે છે ‘ ચાદલા ' બધા સમજાવે છે .દ / plી ' નાર જીવન તરફ નાપા દયાન દારે છે .સર પાતા |નાટકની શરૂઆતમાં માધ્યમૂલક ' નાદી ' લખતા , પરંતુ એટલા સાધના , વિનાશક્તિ જેની પાસે ન હોય તે કવળ ‘ સ્વસ્તિક ' નું પ્રતીક છે પોતાના કાર્યનું શુમ કી ની માં હું સાડલાઈથી વાછી શકે .અભણ , નિશાની જોઈને મતદાન કરી શકે તેના જ , આ છે ..સાજ અને સરળ ન |સન્યસ્ત જીવન જીવન લ કમળને યાદ કરી ન ય .જીવનમાં પા૫વાના ગાદલા ' બુદ્ધિપૂજાના માં વા |દારે છે .સક્ત નાટકકાના પરત એટલી સાદ્ધ તિક નું પ્રતીક ચીતરીનું - બધા મત્રામાં કર સાગર તુ ઠા કાકે .અભણ માણસ પણ કરતમાં જ e માં જવાનો મડ આ રીતે પ્રતીકોની ઉપાસના જો જાગૃત સમજણપૂર્વક કરવામાં આવે તો .સાસ્કૃતિક સંકેતો આપણા જીવનમાં પ્રરક , પાપક , પ્રોત્સાહક કે કાર્યસાધક બની .સરકૃતિના બધા જ પ્રતીકોને આપણે સંપૂર્ણ રીતે સમજ્યા છીએ અમ કહે , બૌદ્ધિક બાલિશતા ગણાય .તની ઉપાસના કા તો યથાશક્તિ પૂજા કરી શકાય .તમા જ બુદ્ધિની કતાર્થતા કે જીવનનુ કિચિત્ સાફલ્ય ગણાય .પ્રતીકોપાસના આપણા જીવનમાં આવી કૃતાર્થતા અને આવું સાફલ્ય સર્જી રહો એવી ભગવાન યોગેશ્વરના ચરણે પ્રાર્થના !મૃત્યુના કાઠનાર્થ પિઆ શકાય

Comments

Popular posts from this blog

Sankrachary

G guru-disciple paramparas1 of India are like malas2 strung with gems;each jewel is precious and invaluable.Still, some shine with an attention-commanding splendor.Sri Adi Sankaracarya was such a diamond.Sri Sankara's accomplishments were many, but he is singledoutbecausehisbrilliant commentaries on the prasthana-trayam—upanishads, the Bhagavad-Gita and the Brahma Sutras—crystallized the Advaita Vedanta Darsanam3 forever, establishing it as the ultimate Indian schools of thought.His various opponents—including the Purva Mimamsakas, who professedthat theVedas'primeteaching was the performance of rituals for the attainment of heaven and otherworldly splendor—were knocked flat, as Sankara laid bare the defects of their philosophies with his one-two punchof scriptural authority and logic.As per tradition, once defeatedby Sankara,they becamehis disciples.  his commentaries on the prasthana-trayam have been translated into dozens of languages and are today studied throughout the worl

Lord Krishna Teaching Bhagwat Geeta

Lord Krishna Teaching Bhagwat Geeta In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that a person can atone for his sins in many ways like penance, charity, etc. But there is no faster, faster way to atone for sins than devotional service to God / Lord Krishna. In relation to the Bhagavata Purana and the Bhagavad Gita, both elaborate on the assurance that devotion to Lord Krishna is the supreme purifier for all the sins that a person commits in the course of life. 'Aapi Chet Su-misconduct Anointing mother Sadhu Samyag Vivasito H S S (Bhagavad Gita: Chapter IX verse 30) Through verse 30 above, God is telling Arjuna that even though the most sinful person worships him with full devotion, he only considers him as a saint because he resolved correctly in his life is. So many times we also think that we have committed many sins in life and how God will accept us, but here God makes it clear that once a person is devoted to them, then that person is not a sinner Go

Upasna

यदि पारिवारिक जीवन सूख जाता है - और पत्राचार बेकार हो जाता है, तो खाली आदमी के साथ कोई भी कार्य अप्रभावी हो जाता है। विवेकानद ने दुनिया को बदलने के लिए एक सौ मकसद की माँग की क्योंकि स्पष्ट समझ के साथ कि नश्वर मानव से कुछ भी कराया जा सकता है। परोपकारी मनुष्य अमूल्य हो सकता है, जबकि निराश्रित मनुष्यों के पास कोई मूल्य नहीं है। यदि उपासक की भक्ति चलती है, तो राष्ट्र एक जहरीला और अपमानजनक राष्ट्र बन जाता है और किसी के आत्मसमर्पण को स्वीकार करता है। पूजा भी की जानी चाहिए। शरीर शरीर में एक निर्वहन के रूप में कार्य करता है। अगर शरीर रहता है विशुद्ध रूप से एक परिणाम के मन और खुशी का अनुभव शांति के लिए जा रहे Vastha और रोगग्रस्त visarjanani कार्रवाई होता है .हर मुक्ति सुख देता है। ' इस संदर्भ में, 'हिंसा का बेनामी' गीता लाइन को समझने जैसा है। जीवन में बेकार शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कम अहंकार क्रोध। ईमानदार अहंकार। यह क्रोध, आदि। जीवन में हानिकारक हैं। इन शब्दों से बचना चाहिए। समाज, राष्ट्र या संप्रभुता, मन की अड़चन, बुद्धि की जड़ता, दृष्टि के पूर्वाग्रह को रोका जा सकेगा। प