Skip to main content

આરતી

માટે ૧ લાવડી કા ' ' ૯૧ " મ મા આરતી તા .ખમ વજfffણ વા flu Rવૃત મfuપરા sfuત્રાણાના વઘ મા તપ 9 Teri aff puઘ  ા તુર્યનારાયણનું કવ કરવા કેવા , નાના કાર્ય માન , દેવ તન , ના , અટકાવે છે જે દવા બને !|માવાન , તારા મુખિયદ્રના દર્શન કરવા માટે કપુર મન |િ fમશ્રિત , I ||શાકમારે તો સર્વ પાપન : ૨ : કરનારી , શામકારી બાર નીના નું સ્વીકાર તારી કિમત ને પૈસાની હાથ ૧ પ્રકાશ આપી કાકી , જુ નમસ્કાર પત્ર ન ક૬ ના નામની રબારની જા સમજ પૂર્વક ઉતારવામાં ખાવ તા ની જવાનિથી માનવજીવન થાપિત થઈ જાય તેની જોડે ચાલતા પદ ડીના કામધુરઅવાજ માનવજીવનમા પાપ નીતિ નિર્માણ કરે મંદિરની આરતીના ધારવું વાતાવરને માઠું લાદ ક બનાવે છે .મનને બે ઘડી પ્રસન્નતાથી મરી મૂકે છે એમ થાય છે કે મ Rવન સામાયા જ કરીએ મવા કૃત્ય રક , અંધકારમાથી મુકાયા છે નવાસમા માનવની જ .દાપના PI મડાપુરુષો માર્ગદર્શક અને .સંકટોથી ગભરાતા કે ભાન ફેલાયેલો રહે તે માટે મદ - બાર સીમા પાર્વતા છેવી જાઇએ પ્રભુ માટેના ભાવથી અંત કર |મીનુ ઘવલું ખાવું જોઈએ વિધયાલક નવા પ્રમુની શક્તિ માટે આ ખૂટ વિમાન + 8 વા જા ' ન તેના પર જ વનને ધરવાની તીવ્રતમ અભિલાષા « ડાવી જોઈએ બાહ્ય રે મનમાં ખોપુ .પૌવન વિષયોમા વેડફ્યુ અને શક્તિોડીન વાર્ધક્ષમા મન મૂનાનુ ૨ - માવી નવી વાતાના પ્રભુ પાસે એકરાર કરવા જાઇ માં પ્રાયશ્વિનની આગાપી નળતા ઉદય પ્રભુ પાસ ક્ષમાની યાચના કરવી જાઇએ જાગ્યા ત્યાથી સવાર એ નિયમાનુસાર જીવનનો રે , બદલવાની ||તૈયારી કોવી જોઈ - મ ત માર્ગના પણ દર્શન માટે જા ' તી દૃષ્ટિ તે પથ મા .IT / \ વધવા માટે જોઇતી શક્તિ અને તે જ રોડ પર મક્કમતાપૂર્વક સતત ટકે રે વાન માટે જોઇતી ભક્તિ પ્રભુ પાસથી જ માગવાની ?ય નમાવી ભાવ૫ ખાર તો ઉતારવામાં આવે તો આરતીના પ્રકાશ આપ ' t જીવનપથનું અજવાળી રહે .ભારતીની સૌરભ - બાપ ' ગા ચારિત્ર્યને સુગધી બનાવે અને આરતીનું ગાન માપ 11 જીવનમાં એક અનોખું સંગીત નિર્માણ કરે !વિષયાસક્ત થયેલું મન ક્ષણભર સંસારની તુ - 49ના ' મૂલી મારતાની ખારાકાની થ માવાનની મૂર્તિની ઉપર ફરે છે , એકાગ્રતા સાધે છે .માનવીના મનન ખવી તો રહી માનવને પ્રેમ મા વનાર દીપક પાસે જજરંદર રાખવાનું સામર્થ્ય છે .આરતી મનની એકાગ્રતાને વેગ આપે છે .વાતારની પ્રસન્નતાથી ભરી નાખે છે .|આરતી ઉતારવાની પણ એક લાક્ષણિક રીત છે .મન , મૂર્તિમાં સ્થિર ના માટે પુજારી આરતીની આશકા ભગવાનના અગેઅંગ પર ફરે તે રીતે આરની ડેરી છે .દર્શનાર્થીનું મન આરતીની આશકાની સાથે સાથે ભગવાનનાં અગેઅંગ ઉપર કરે છે .ચિત્તને પ્રસન્નતા લાવે છે .તેમજ અનોખી શાંતિનો અનુભવ થાય છે .મધ્યમાં ૩ ઉપરનો ક તો આપનારા ના વાત છે , જગતમાં કોઇ “ વારના ઊઠતાં ધન આપવું જોઈ 21 ધવની તીવ્ર .ભગવાનને એનાં સમગ્ર રૂપમાં જોવા અને જાણવા જોઈએ એવો મૂક સદેશ પણ આરની આપણને આપે છે .જુદી જુદી ભૂમિકા પર રહેલા ભક્તો ભગવાનના જુદા જુદા અવયવો છે અને તત્ તત્ અવયવ પર તેમનું ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય છે .ભગવાનની મદદની અપેક્ષા રાખનાર તેમજ તેમની ચરણસેવાની તમન્ના રાખનાર ભક્તો ભગવાનના પગને જોવામાં મશગુલ બની જાય છે .પોતાના વિકાસની ઇચ્છા રાખનાર તેમજ ભગવાન પાસથી શાબાશીની ઝંખના રાખનાર ભક્તો ભગવાનના હસ્તકમળ પર પોતાનું મન સ્થિર કરે છે .કોઈ મને સાભળતું નથી ' - એવી સતત ફરિયાદ કરનાર , પોતાના સુખદુઃખો કોની પાસે કહેવાં તેની મૂંઝવણ અનુભવનાર લોકો ભગવાનના કાન નિહાળીને ખુશ થાય છે .કોઈ ભગવાનની અમીદષ્ટિ ઝખ છે ;તેથી ભગવાનનાં નયનો નિહાળીને આનંદ માણે છે , તો કોઇ જ્ઞાની ભક્ત ભગવાનના અધરામૃતની અભિલાષા સેવે છે .આ રીતે ભગવાનના સમગ્ર સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરની આરતી સર્વજનોની અભિલાષાને સંતોષે છે .ભગવાનનાં ચરણકમળથી માડી તેમના મુખારવિંદ સુધીનું દર્શન કરાવનાર યાતના હું કેટલો ઋણી છું !ભગવાનના અંગ ઉપર ફરી જણે મારા મા * Mવાનમાં કેન્દ્રિત કર્યું તને શું છે માથે ન ચડાવું ?આવા ભાવથી જ મારતાની આશાકા લઈએ છીએ .તેને માથે ચડાવીએ છીએ આરતીના દા કરીએ ના દર્શન અધૂરા ગણાય .ભગવાનનું સ્વરૂપ આપણી સમક્ષ પ્રકટ કરવા આરતી પોતાની જાત ' પ્રકાશ પાથરે છે .આપણને મળેલા માનવદેહક પણ જગતમાં પ્રભુની તમf ( પ્રતિષ્ઠા વધે તે માટે બળવો જોઇએ એવો સદા પણ આરતી આપી ULJIB ન પાનની જાત બાળકોને * પ્રભુની સમજ પ્રમુtપની . ' મારતી આપણને આપે છે

Comments

Popular posts from this blog

Sankrachary

G
guru-disciple paramparas1 of India are like malas2 strung with gems;each jewel is precious and invaluable.Still, some shine with an attention-commanding splendor.Sri Adi Sankaracarya was such a diamond.Sri Sankara's accomplishments were many, but he is singledoutbecausehisbrilliant commentaries on the prasthana-trayam—upanishads, the Bhagavad-Gita and the Brahma Sutras—crystallized the Advaita Vedanta Darsanam3 forever, establishing it as the ultimate Indian schools of thought.His various opponents—including the Purva Mimamsakas, who professedthat theVedas'primeteaching was the performance of rituals for the attainment of heaven and otherworldly splendor—were knocked flat, as Sankara laid bare the defects of their philosophies with his one-two punchof scriptural authority and logic.As per tradition, once defeatedby Sankara,they becamehis disciples. 
his commentaries on the prasthana-trayam have been translated into dozens of languages and are today studied throughout the world…

Dashera

यह एक निर्विवाद घटना है जहां जीत की आवाज सुनी जाती है जहां मानव प्रयास और भगवान की अवरोही कृपा पाई जाती है। मनुष्य के लिए थांग की शक्ति प्राप्त करना काफी स्वाभाविक है। भारतीय त्योहार वीरता की पूजा है, वीरता के उपासक हैं, उन्होंने व्यक्ति के लिए दशहरा मनाया और | हां। हमारे दुश्मन के बाद, हमारे पूर्वजों ने हमें घुसपैठ करने के बाद लड़ने के लिए तैयार नहीं किया। वे अपनी सीमाओं पर आ गए थे। इस दृष्टि से, रक्षा मंत्रालय की तुलना में वास मंत्रालय का महत्व अधिक था। इस बीमारी और दुश्मन को बह जाना चाहिए। विजय भगवान रामचंद्र के समय से प्रार्थना का प्रतीक रहा है। भगवान रामचंद्र रावण का सम्मान करने के लिए उसी दिन रवाना हुए।
 रघुराजन एकमात्र व्यक्ति था जिसे शकुन पा की नौकरी करने के लिए प्रेरित किया गया था। नौ दिनों के लिए शकु को मार दिया गया था। यह रघुराज का न्याय था। कोस आश्रम के लिए गुरुदीन के रूप में चौदह करोड़ रुपये। रघुराज गर्दन के शहद को मापने वाले 'नाडा' की तरह खाली हो जाते हैं सात पीढ़ियां शर्मसार, असफल! अहमतमत ने दिया। गोब्रेन कुबेर ने शम्मी पेड़ पर बारिश का एक सुनहरा त्यौहार आयोजित…

हनुमान जयंती 2020

हनुमान जयंती 2020
 सात चिरजीवी के रूप में गिना जाता है। वोहनुमान का जन्म चैत्र सुद पूनम के दिन हुआ था। शंकर का शिवालय बिना नदी के नहीं है। इसी तरह श्रीराम का मंदिर हनुमान के बिना पूरा नहीं होता है। भक्त अक्सर इस घटना के बाद भगवान की अधूरी दृष्टि देखते हैं। भगवान राम को रावण के लका जाने के लिए एक पुल का निर्माण करना था, मा हनुमानजी ने छलांग लगाई। भक्त की महिमा हनुमान की छलांग से आती है।
पुत्राद शिष्याद पराजय :  पिता बेटे की उपलब्धि से प्रसन्न हैं, बेटे, गुरु को मेरी मृत्यु पर गर्व है; हनुमान उन महान व्यक्तियों में से एक हैं जो ध्यान करते हैं। केवल वे इसके बारे में सोचेंगे। हनुमान को हजारों वर्षों से जनता के दिलों में राम के समान सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। उत्तर कांड मा राम हनुमान को ज्ञान, धैर्य, वीरता, विनम्रता के साथ विशेषण के साथ संबोधित किया जाता है, जहां से उनकी सर्वोच्च योग्यता की सराहना की जा सकती है! जब हनुमान सीता की खोज में आए, तो श्रीराम कहते हैं, 'हनुमान मेरे ऊपर तारा अगणित उपकार है'। इस के लिये मेरा एक एक प्राण  आपिश तो भी कम पडेगा,क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारा प्यार अग्…