Skip to main content

આરતી

માટે ૧ લાવડી કા ' ' ૯૧ " મ મા આરતી તા .ખમ વજfffણ વા flu Rવૃત મfuપરા sfuત્રાણાના વઘ મા તપ 9 Teri aff puઘ  ા તુર્યનારાયણનું કવ કરવા કેવા , નાના કાર્ય માન , દેવ તન , ના , અટકાવે છે જે દવા બને !|માવાન , તારા મુખિયદ્રના દર્શન કરવા માટે કપુર મન |િ fમશ્રિત , I ||શાકમારે તો સર્વ પાપન : ૨ : કરનારી , શામકારી બાર નીના નું સ્વીકાર તારી કિમત ને પૈસાની હાથ ૧ પ્રકાશ આપી કાકી , જુ નમસ્કાર પત્ર ન ક૬ ના નામની રબારની જા સમજ પૂર્વક ઉતારવામાં ખાવ તા ની જવાનિથી માનવજીવન થાપિત થઈ જાય તેની જોડે ચાલતા પદ ડીના કામધુરઅવાજ માનવજીવનમા પાપ નીતિ નિર્માણ કરે મંદિરની આરતીના ધારવું વાતાવરને માઠું લાદ ક બનાવે છે .મનને બે ઘડી પ્રસન્નતાથી મરી મૂકે છે એમ થાય છે કે મ Rવન સામાયા જ કરીએ મવા કૃત્ય રક , અંધકારમાથી મુકાયા છે નવાસમા માનવની જ .દાપના PI મડાપુરુષો માર્ગદર્શક અને .સંકટોથી ગભરાતા કે ભાન ફેલાયેલો રહે તે માટે મદ - બાર સીમા પાર્વતા છેવી જાઇએ પ્રભુ માટેના ભાવથી અંત કર |મીનુ ઘવલું ખાવું જોઈએ વિધયાલક નવા પ્રમુની શક્તિ માટે આ ખૂટ વિમાન + 8 વા જા ' ન તેના પર જ વનને ધરવાની તીવ્રતમ અભિલાષા « ડાવી જોઈએ બાહ્ય રે મનમાં ખોપુ .પૌવન વિષયોમા વેડફ્યુ અને શક્તિોડીન વાર્ધક્ષમા મન મૂનાનુ ૨ - માવી નવી વાતાના પ્રભુ પાસે એકરાર કરવા જાઇ માં પ્રાયશ્વિનની આગાપી નળતા ઉદય પ્રભુ પાસ ક્ષમાની યાચના કરવી જાઇએ જાગ્યા ત્યાથી સવાર એ નિયમાનુસાર જીવનનો રે , બદલવાની ||તૈયારી કોવી જોઈ - મ ત માર્ગના પણ દર્શન માટે જા ' તી દૃષ્ટિ તે પથ મા .IT / \ વધવા માટે જોઇતી શક્તિ અને તે જ રોડ પર મક્કમતાપૂર્વક સતત ટકે રે વાન માટે જોઇતી ભક્તિ પ્રભુ પાસથી જ માગવાની ?ય નમાવી ભાવ૫ ખાર તો ઉતારવામાં આવે તો આરતીના પ્રકાશ આપ ' t જીવનપથનું અજવાળી રહે .ભારતીની સૌરભ - બાપ ' ગા ચારિત્ર્યને સુગધી બનાવે અને આરતીનું ગાન માપ 11 જીવનમાં એક અનોખું સંગીત નિર્માણ કરે !વિષયાસક્ત થયેલું મન ક્ષણભર સંસારની તુ - 49ના ' મૂલી મારતાની ખારાકાની થ માવાનની મૂર્તિની ઉપર ફરે છે , એકાગ્રતા સાધે છે .માનવીના મનન ખવી તો રહી માનવને પ્રેમ મા વનાર દીપક પાસે જજરંદર રાખવાનું સામર્થ્ય છે .આરતી મનની એકાગ્રતાને વેગ આપે છે .વાતારની પ્રસન્નતાથી ભરી નાખે છે .|આરતી ઉતારવાની પણ એક લાક્ષણિક રીત છે .મન , મૂર્તિમાં સ્થિર ના માટે પુજારી આરતીની આશકા ભગવાનના અગેઅંગ પર ફરે તે રીતે આરની ડેરી છે .દર્શનાર્થીનું મન આરતીની આશકાની સાથે સાથે ભગવાનનાં અગેઅંગ ઉપર કરે છે .ચિત્તને પ્રસન્નતા લાવે છે .તેમજ અનોખી શાંતિનો અનુભવ થાય છે .મધ્યમાં ૩ ઉપરનો ક તો આપનારા ના વાત છે , જગતમાં કોઇ “ વારના ઊઠતાં ધન આપવું જોઈ 21 ધવની તીવ્ર .ભગવાનને એનાં સમગ્ર રૂપમાં જોવા અને જાણવા જોઈએ એવો મૂક સદેશ પણ આરની આપણને આપે છે .જુદી જુદી ભૂમિકા પર રહેલા ભક્તો ભગવાનના જુદા જુદા અવયવો છે અને તત્ તત્ અવયવ પર તેમનું ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય છે .ભગવાનની મદદની અપેક્ષા રાખનાર તેમજ તેમની ચરણસેવાની તમન્ના રાખનાર ભક્તો ભગવાનના પગને જોવામાં મશગુલ બની જાય છે .પોતાના વિકાસની ઇચ્છા રાખનાર તેમજ ભગવાન પાસથી શાબાશીની ઝંખના રાખનાર ભક્તો ભગવાનના હસ્તકમળ પર પોતાનું મન સ્થિર કરે છે .કોઈ મને સાભળતું નથી ' - એવી સતત ફરિયાદ કરનાર , પોતાના સુખદુઃખો કોની પાસે કહેવાં તેની મૂંઝવણ અનુભવનાર લોકો ભગવાનના કાન નિહાળીને ખુશ થાય છે .કોઈ ભગવાનની અમીદષ્ટિ ઝખ છે ;તેથી ભગવાનનાં નયનો નિહાળીને આનંદ માણે છે , તો કોઇ જ્ઞાની ભક્ત ભગવાનના અધરામૃતની અભિલાષા સેવે છે .આ રીતે ભગવાનના સમગ્ર સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરની આરતી સર્વજનોની અભિલાષાને સંતોષે છે .ભગવાનનાં ચરણકમળથી માડી તેમના મુખારવિંદ સુધીનું દર્શન કરાવનાર યાતના હું કેટલો ઋણી છું !ભગવાનના અંગ ઉપર ફરી જણે મારા મા * Mવાનમાં કેન્દ્રિત કર્યું તને શું છે માથે ન ચડાવું ?આવા ભાવથી જ મારતાની આશાકા લઈએ છીએ .તેને માથે ચડાવીએ છીએ આરતીના દા કરીએ ના દર્શન અધૂરા ગણાય .ભગવાનનું સ્વરૂપ આપણી સમક્ષ પ્રકટ કરવા આરતી પોતાની જાત ' પ્રકાશ પાથરે છે .આપણને મળેલા માનવદેહક પણ જગતમાં પ્રભુની તમf ( પ્રતિષ્ઠા વધે તે માટે બળવો જોઇએ એવો સદા પણ આરતી આપી ULJIB ન પાનની જાત બાળકોને * પ્રભુની સમજ પ્રમુtપની . ' મારતી આપણને આપે છે

Comments

Popular posts from this blog

Sankrachary

G guru-disciple paramparas1 of India are like malas2 strung with gems;each jewel is precious and invaluable.Still, some shine with an attention-commanding splendor.Sri Adi Sankaracarya was such a diamond.Sri Sankara's accomplishments were many, but he is singledoutbecausehisbrilliant commentaries on the prasthana-trayam—upanishads, the Bhagavad-Gita and the Brahma Sutras—crystallized the Advaita Vedanta Darsanam3 forever, establishing it as the ultimate Indian schools of thought.His various opponents—including the Purva Mimamsakas, who professedthat theVedas'primeteaching was the performance of rituals for the attainment of heaven and otherworldly splendor—were knocked flat, as Sankara laid bare the defects of their philosophies with his one-two punchof scriptural authority and logic.As per tradition, once defeatedby Sankara,they becamehis disciples.  his commentaries on the prasthana-trayam have been translated into dozens of languages and are today studied throughout the worl

Lord Krishna Teaching Bhagwat Geeta

Lord Krishna Teaching Bhagwat Geeta In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that a person can atone for his sins in many ways like penance, charity, etc. But there is no faster, faster way to atone for sins than devotional service to God / Lord Krishna. In relation to the Bhagavata Purana and the Bhagavad Gita, both elaborate on the assurance that devotion to Lord Krishna is the supreme purifier for all the sins that a person commits in the course of life. 'Aapi Chet Su-misconduct Anointing mother Sadhu Samyag Vivasito H S S (Bhagavad Gita: Chapter IX verse 30) Through verse 30 above, God is telling Arjuna that even though the most sinful person worships him with full devotion, he only considers him as a saint because he resolved correctly in his life is. So many times we also think that we have committed many sins in life and how God will accept us, but here God makes it clear that once a person is devoted to them, then that person is not a sinner Go

Upasna

यदि पारिवारिक जीवन सूख जाता है - और पत्राचार बेकार हो जाता है, तो खाली आदमी के साथ कोई भी कार्य अप्रभावी हो जाता है। विवेकानद ने दुनिया को बदलने के लिए एक सौ मकसद की माँग की क्योंकि स्पष्ट समझ के साथ कि नश्वर मानव से कुछ भी कराया जा सकता है। परोपकारी मनुष्य अमूल्य हो सकता है, जबकि निराश्रित मनुष्यों के पास कोई मूल्य नहीं है। यदि उपासक की भक्ति चलती है, तो राष्ट्र एक जहरीला और अपमानजनक राष्ट्र बन जाता है और किसी के आत्मसमर्पण को स्वीकार करता है। पूजा भी की जानी चाहिए। शरीर शरीर में एक निर्वहन के रूप में कार्य करता है। अगर शरीर रहता है विशुद्ध रूप से एक परिणाम के मन और खुशी का अनुभव शांति के लिए जा रहे Vastha और रोगग्रस्त visarjanani कार्रवाई होता है .हर मुक्ति सुख देता है। ' इस संदर्भ में, 'हिंसा का बेनामी' गीता लाइन को समझने जैसा है। जीवन में बेकार शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कम अहंकार क्रोध। ईमानदार अहंकार। यह क्रोध, आदि। जीवन में हानिकारक हैं। इन शब्दों से बचना चाहिए। समाज, राष्ट्र या संप्रभुता, मन की अड़चन, बुद्धि की जड़ता, दृष्टि के पूर्वाग्रह को रोका जा सकेगा। प